Výhody a zásady v  mediácii

Výhody a zásady v  mediácii

Mediácia je cenovo výhodná, rýchla a ústretová, dosiahnutá dohoda vyjadruje záujmy oboch strán sporu. Pre plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt má rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Výsledkom riešenia sporu mediáciou je spokojnosť oboch strán a pozitívne pocity z dosiahnutého úspechu.

- je dobrovoľná, dôverná, ústretová

- účastníci mediácie sú povinní dodržiavať mlčanlivosť

- nezávislosť a nestrannosť mediátora

- neformálnosť mediačného konania

- rovnoprávna pre všetky strany sporu

- redukuje prekážky v komunikácii medzi účastníkmi sporu

- vytvára príležitosti na hľadanie a preskúmanie alternatív riešenia

- dotýka sa potrieb všetkých zúčastnených v spore

- poskytuje možnosti pre riešenie konfliktov v budúcnosti

 

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní. V prípade neúspechu nič nikomu nestojí v ceste pokračovať v súdnom konaní.