Mediácia

Mediácia

Mediácia

je mimosúdne riešenie sporu, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporov mediáciou podrobne upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia patrí medzi alternatívne riešenie sporov. Často je mediácia opisovaná ako proces výhra – výhra.

Mediátor

je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapìsaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán. Mediátor pomáha formulovať záujmy sporných strán, svojimi odbornými znalosťami umožní sporným stranám nájsť vzájomne prijateľné riešenie.

Zákon o mediácii

Zákon 420/2004 Z.z.