Cenník

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za tento výkon sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže to byť napríklad len iniciátor mediácie, alebo sa môžu dohodnúť, že sa o náklady podelia spoločne všetci účastníci mediačného konania.

Spôsob tvorby ceny vychádza z týchto kritérií (predmet sporu, typ sporu, právna subjektivita účastníkov mediačného konania).

Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

Nemajetkové občianske spory 40 €/hodinu
Majetkové občianske spory 70 €/hodinu

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore 70 €/hodinu
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore 110 €/hodinu

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory 40 €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore 80 €/hodinu
  • Ceny sú vrátane DPH,
  • Uvedené hodinové sadzby  sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, (návrh zápisu viď Formuláre) a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a u mediátora je jeho prílohou.
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania.
  • Úvodná konzultácia je zdarma.
  • Spísanie mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie bez dohody je pre každého účastníka 5€.
  • Vyhotovenie záverečnej správy/potvrdenia o mediácii je 5€ pre každého účastníka.
  • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.