Priebeh mediácie

Priebeh mediácie

Mediácia je proces, ktorý kladie dôraz na zodpovednosť účastníkov sporu za rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich život. Je procesom, ktorý rozvíja ich osobnú vnútornú silu. Cieľom mediácie je vytvoriť dohodu, ktorú účastníci mediácie akceptujú a dokážu sa ňou riadiť v budúcnosti.

Mediácia je proces pozostávajúci z konkrétnych štádií a obsahujúci súbor techník, ktoré umožňujú splnenie dôležitých úloh. Je to konečný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky v závislosti od hodnôt, noriem a princípov účastníkov mediácie.

Každý krok mediačného procesu má svoj cieľ, ktorý dosahuje plnením konkrétnych úloh. Úlohy v jednotlivých krokoch sú nasledovné:

1

 

V prvom kroku je veľmi dôležité, aby mediátor - vytvoril atmosféru priaznivú pre riešenie sporu – podporil dôveru strán v možnosť riešenia sporu mediáciou ako aj upozornil na dôvernosť stretnutia a tak vytvoril atmosféru bezpečia; dosiahol dohodu na pravidlách, overil si dobrovoľnú účasť na mediačnom stretnutí; dohodol čas, ktorý majú k dispozícii na stretnutie; vysvetlil mediačný proces; zodpovedal otázky účastníkov mediačného stretnutia; korigoval očakávania; vysvetlil svoju rolu.

2

 

V druhom kroku je úlohou mediátora - vytvoriť pre každú zo strán dostatočný a pritom neprerušovaný čas na rekonštrukciu sporu, sumarizácia podstaty sporu.

3

Tretím krokom sa zameriava na „výmenu“. Mediátor sa snaží u účastníkov budovať pochopenie situácie toho druhého v konflikte. Používa viaceré techniky ako napr.: empatické porozumenie, t.j. počúvať, porozumieť, neposudzovať; parafrázovanie; uznanie; sumarizovanie

4

V štvrtom kroku sa hľadajú riešenia na uspokojenie záujmov a potrieb zúčastnených strán - mediátor môže použiť techniku brainstormingu na generovanie nápadov; nápady je potrebné posúdiť podľa stanovených kritérií a nakoniec určiť priority, t.j. vybrať najlepšie možnosti riešenia situácie.

 

5

Posledným krokom, zároveň výsledkom mediácie je spísanie :

- dohody

- čiastkovej dohody – niektoré body zostávajú naďalej neriešené preto ak strany súhlasia mediátor môže naplánovať ďalšie stretnutie.

- žiadnej dohody –  v prípade, že sa stranám ani s pomocou mediátora nepodarilo vyriešiť spor spísaním dohody, zostávajú im však iné zákonné možnosti riešenia sporu (rozhodcovské konanie, súd), mediácia predstavovala jednu z možností ako riešiť spor vzájomne uspokojivým spôsobom s udržiavaním kontroly nad procesom aj výsledkom.

Mediačná dohoda -vypracovanie dohody o mediácii a jej podpísanie osobami zúčastnenými na mediácii je zavŕšením činnosti mediátora v spore. Dohoda, ktorá je výsledkom mediačného procesu je právny dokument v písomnej forme, ktorý sa stáva podpisom osôb zúčastnených na mediácii právne záväzným.

V poslednom kroku mediačného stretnutia – nech už je priebeh a ukončenie akékoľvek,  je potrebné zhrnúť výsledky, ku ktorým strany dospeli; je žiadúce oceniť prácu obidvoch strán a to aj v prípade, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu; spomenúť možnosť vrátiť sa k riešeniu sporu s odstupom času; ukončiť stretnutie.

Úloha právnikov, advokátov a komerčných právnikov v procese mediácie môže byť obdobná ako pri ostatných spôsoboch riešenia sporu – teda môžu stranám radiť, prípadne ich v spore pred mediátorom zastupovať.