Možnosti využitia mediácie

Možnosti využitia mediácie

Rodinné spory

rozvod manželov, spolužitie manželov, ich vzájomný vzťah a spoločný majetok, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, úprava styku s maloletým dieťaťom, výživné na dieťa…

Komunitné spory

 asociácie vlastníkov domov (podmienky, dohody, údržba majetku)

Občianske spory

všetky spory, ktoré nemajú trestnú povahu, vám pomôžeme vyriešiť  k vašej spokojnosti, a to bez zbytočných prieťahov. (majetkové spory, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, vrátenie daru,  ochrana osobnosti, nájomné vzťahy, spotrebiteľské spory, susedské spory)

Pracovné spory

Dostali ste neplatnú výpoveď? Máte konflikty s kolegami, s nadriadeným? Mediácia je čoraz viac vyhľadávanou i pri pracovných sporoch. (neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, neplatnosť výpovede).

Obchodné spory

zaplatenie pohľadávok, nesplatená pôžička, autorské práva, porušenie obchodného tajomstva, spory o náhradu škody, exekúcia nehnuteľnosti – možnosti riešenia, neuhradené faktúry za dodané produkty a služby nehnuteľnosti – exekúcia nehnuteľnosti a možnosti riešenia tohto stavu

Rôzne

spory týkajúce sa verejnej politiky súvisia s kontroverznými centrami (útulky), skládky, environmentálnymi predpismi a inými otázkami, pri ktorých je nutná dohoda